VEDTÆGTER FOR RØNNE IDRÆTS KLUB

1.1.
Klubbens navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er RØNNE IDRÆTS-KLUB, i forkortelse kaldet »R.I.K.«. Klubben er dannet den 17. juni1956.

1.2.
Klubbens hjemsted er Rønne kommune.

1.3.
Klubbens formål er at fremme interessen og skabe mulighed for udfoldelse i de Idrætsgrene, der viser sig al være baggrund for. Til fremme af interessen skal klubben aktivt medvirke til etablering af de faciliteter, som er nød­vendige for idrættens udøvelse. Der skal tillige ved andet kulturelt virke søges skabt trivsel for såvel den enkelte udøver, som for de fællesskaber der opstår omkring den enkelte aktivitet. Til støtte blandt andet herfor, er det klubbens opgave at drive et cafeteria i klubhuset på Rønne Stadion Nord.

1.4.
Klubben kan være medlem af lokale, regionale eller landsdækkende idrætsorganisationer, hvis respektive idrætsgrene udøves i klubben. Klubben er således p.t. medlem af: Dansk Gymnastik-- og idrætsforeninger, Bornholm, Bornholms Bordtennis Union, Bornholms Boldspil Union, Københavns Basketball-forbund, Dansk Orienteringsforbund, øst kredsen, Svømmeregion, øst. hvis love og bestemmelser for konkurrencer m.v. klubbens medlemmer skal overholde.

2.1.
Klubbens organisation. Klubben er organiseret med en bestyrelse, et forretningsudvalg og et antal idræts-udvalg. I øvrigt kan der nedsættes udvalg efter behov. Disse refererer til det organ, af hvilket de er ned­sat, og ophører, når de har løst deres opgave.

2.2.
a. Bestyrelsen består af et forretningsudvalg og formændene for hvert af idrætsudvalgene.

b. På bestyrelsens møder har hvert bestyrelsesmedlem én stemme. Til gyldig beslutning i bestyrel­sen fordres, at over halvdelen af hele bestyrelsens stemmetal er for forslaget. 2.3.a Forretningsudvalget består af klubbens formand, næstformand, kasserer og sekretær, som alle vælges direkte på klubbens generalforsamling. Ingen af disse kan vælges blandt formændene for idrætsudvalgene.

c. På forretningsudvalgets møder har hvert medlem én stemme. Til gyldig beslutning i forretnings­udvalget fordres, at over halvdelen af de fremmødte stemmer er for forslaget.

2.4.
a. Idrætsudvalgene - ét for hver idrætsgren - består af mindst 3 personer. For idrætsgrene med me­re end 200 aktive medlemmer, består udvalget af mindst 5 personer (udvalgsmedlemmer). Udvalgsmedlemmer, herunder formand, næstformand os sekretær, vælges direkte på et særligt årligt medlemsmøde i respektive idrætsgren. Stemmeret på medlemsmøder har alle medlemmer, der er fyldt 16 år på datoen for mødet, og som har været aktive medlemmer i mindst 3 måneder. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, dog at en af forældrene er berettiget til at møde og udøve stemmeret for den unge, som har været aktiv i mindst 3 måneder, men som på datoen for medlemsmødet endnu ikke er fyldt 16 år. Dog kan ingen på det særlige årlige med­lemsmøde afgive mere end én stemme. Afstemningen ledes af mødets dirigent. Den skal foretages skriftligt, hvis blot én stemmeberettiget fremsætter ønske herom. Valgbar er ethvert personligt stemmeberettiget, myndigt og fremmødt medlem, dog kan valg finde sted efter skriftligt samtykke dertil.

b. På udvalgets ordinære moder har hvert udvalgsmedlem én stemme. Til gyldig beslutning i udvalget fordres, at over halvdelen af hele udvalgets stemmetal er for for­slaget.

2.5.
For øvrige udvalg og projektgrupper gælder de samme bestemmelser, som er angivet i § 2.4.

2.6.
Ud over bestemmelserne i disse vedtægter fastsætter bestyrelsen og forretningsudvalget selv de­res forretningsorden, som gældende også for idrætsudvalgene og øvrige udvalg.

3.1.
Medlemmer. Enhver indmeldelse skal ske på en dertil indrettet blanket. For medlemmer under 16 år skal ind­meldelsen være underskrevet af en af forældrene eller en værge. Som medlem kan optages enhver person, med mindre vedkommendes medlemskab i - eller for­hold til - anden klub er til hinder herfor. Ethvert medlem er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og de til enhver tid gældende retningslinjer for klubbens aktiviteter. Et medlem i R.I.K. kan ikke repræsentere en anden klub i idrætsgrene, som den pågældende dyrker i R.I.K. Dog kan respektive udvalg dispensere fra denne bestemmelse.

3.2.
Aktive medlemmer optages alene under idrætsudvalgene. Optagelse sker under de(t) udvalg, hvis idræt(ter), de pågældende ønsker at dyrke.

3.3.
Passive medlemmer optages på samme måde. Kontingent for passive medlemmer skal mellem udvalgene aftales lige store. Dette sker på første bestyrelsesmøde i en budgetperiode.

3.4.
Kontingent betales særskilt til hvert af de idrætsudvalg, hvorunder medlemmet er optaget. Kontingentpligt indtræder den I. i måneden efter indmeldelsen. Kontingentrestance ud over 3 måneder berettiger udvalget til at foretage eksklusion. Eksklusionen, der skal foretages af respektive udvalg, skal ske skriftligt til medlemmet. Øvrige udvalg og kassereren skal orienteres samtidig. Udmeldelse skal ske direkte til idrætsudvalget.

4.1.
Generalforsamling. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i perioden 15/2 - 15/3. Hér kan alle forhold -også sådanne, som måtte være afgjort i bestyrelse, forretningsudvalg, idrætsudvalg og øvrige udvalg - bringes til debat - og fornyet afgørelse.

4.2.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i dagbladene og ved opslag i klublokaler. Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden med »forslag« i hovedpunkter.

4.3.
Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt til formanden senest den 31. januar i generalforsamlingsåret.

4.4.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år på datoen for generalforsamlingen, og som har været medlemmer i klubben de seneste 3 måneder. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, dog at en af forældrene er berettiget til at møde og udøve stemmeret for den unge, som har været aktiv i mindst 3 måneder, men som på datoen for generalforsamlingen endnu ikke er fyldt 16 år. Dog kan ingen på klubbens generalforsamling af­give mere end én stemme.

4.5.
Valgbar er ethvert personligt stemmeberettiget, myndigt og fremmødt medlem. Dog kan valg finde sted efter kandidatens skriftlige samtykke hertil.

4.6.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Dog gives særlige regler for beslutning om vedtægtsændringer i § 7 og om klubbens opløsning i § 8.

4.7.
Afstemninger ledes af generalforsamlingens dirigent. De skal foregå skriftligt, når blot én stemmeberettiget fremsætter ønske herom.

4.8.
Generalforsamlingens protokol føres af klubbens sekretær. Såvel forhandlingernes hovedpunk­ter som enhver beslutning skal nedfældes. Protokollen underskrives af general forsamlingens dirigent.

4.9.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Udvalgs formændenes redegørelser.
 4. Forelæggelse af driftsregnskab og status for senest afsluttede regnskabsår samt præsentation af budget for indeværende budgetår.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af:
  i lige år: formand og sekretær. i ulige år: næstformand og kasserer.

  Valg af:
  i lige år: 1 revisor.
  i ulige år: 1 revisor.
 7. Eventuelt.

4.10.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen beslutter dette, eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter skriftligt krav herom sammen med motiveret forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes inden 14 dage fra kravets modtagelse og i øvrigt med samme varsel som for ordinær generalforsamling. I øvrigt gælder samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling, jvfr. § 4.1.4.8.

5.1.
Regnskab. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

5.2.
Revision skal af kassereren foranledige foretaget så tidligt inden en generalforsamling, at besty­relsen har modtaget det revisions påtegnede regnskab senest 8 dage før generalforsamlingen. Revisorerne har til enhver tid adgang til kontrol af alt regnskabs- og bilagsmateriale, ligesom de er pligtige at konstatere tilstedeværelsen af klubbens aktiver.

6.1.
Tegningsregler. Klubben forligets udadtil ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen. Dog kræver salg og pantsætning af klubbens aktiver underskrift af den samlede bestyrelse.

7.1.
Vedtægtsændringer. Alle forslag til ændring af disse vedtægter skal være optaget som selvstændigt punkt på dagsor­denen til en generalforsamling. Vedtagelse kan ske, når mindst 2/3 af de på generalforsamlingen mødte stemmer er for forslaget.

8.1.
Klubbens opløsning. Forslag om dette emne kan kun behandles på en med det formål særligt indkaldt generalforsam­ling. Denne generalforsamling er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af klubbens stemmebe­rettigede medlemmer er til stede. Til en gyldig beslutning kræves endvidere, at mindst 5/6 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men har afstemningen vist et flertal på mindst 5/6 af de afgivne stemmer for forslaget, kan der indkaldes en ny generalforsamling med samme dagsorden. Denne er da beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, men gyldig beslutning kræver stadig, at mindst 5/6 af de afgivne stemmer er for forslaget. Den generalforsamling, der måtte vedtage klubbens opløsning, skal vælge et likvidatorudvalg på 3 personer, ligesom den skal træffe beslutning om anvendelsen af et eventuelt overskud. Intet klubmedlem hæfter for et eventuelt underskud. Valget af likvidatorer og beslutningen af overskudsanvendelsen sker ved simpelt stemmeflertal. Vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts 1993

RSK en del af RIK

Rønne Svømmeklub er den del af Rønne Idrætsklub (RIK), derfor RIK´s vedtægter.